Wildlife Committee of Washington  
Kenmore Range 2008 Air Pistol League
Match Number Final
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 30 Ave 10 Ave Results
AA - 92.0 and above    
Kevin Finke 275 277 282 277 277 272 279 283 2222 277.75 92.58 Winner
A - 88.0 to 91.99    
Paul Landes 271 267 270 272 271 276 275 280 2182 272.75 90.92 1st A class
David Lewontin 268 275 271 269 267 270 263 282 2165 270.63 90.21
Mike Hines 271 266 274 266 261 264 266 258 2126 265.75 88.58
Paul Smith 259 271 265 261 266 261 264 271 2118 264.75 88.25
Paul Ketchum 266 261 260 266 265 267 264   1849 264.14 88.05
Al Everett 265 254 250 247 262 255     1533 255.50 85.17
Randy Ketchum 253 263 253 256         1025 256.25 85.42
Gerald Albertson 267 269 269           805 268.33 89.44
Matt Leung 270 270 263           803 267.67 89.22    
B - 84.0 to 87.99  
John A Cross 259 261 260 260 262 262 258 262 2084 260.50 86.83 1st B class
Troy Trompler 244 245 256 257 236 253 251 256 1998 249.75 83.25
Richard Alley 250 240 248 249 246 247 256 248 1984 248.00 82.67
Shaun Lemieux 259 244             503 251.50 83.83
Bob Jordan 256               256 256.00 85.33
Stephen Becka 252               252 252.00 84.00
C - 78.0 to 83.99  
Paul Palmer 244 253 253 230 243 249 237 239 1948 243.50 81.17 1st C Class
Ryan Jordan (JR) 255               255 255.00 85.00
Bill Krett 249               249 249.00 83.00
D - 65.0 to 77.99  
Robert Blum 228 244 261 264 267 257 252 263 2036 254.50 84.83 1st D class
Steve Baird 218 207 205 222 241 235 238 236 1802 225.25 75.08
Jim Picarello 206 216 237 237 226 217 218 241 1798 224.75 74.92
Emily Lewontin (JR) 223 211 225 247 227 224 221 200 1778 222.25 74.08
Ron Hearldson 206 238 211 214 215 217 221 234 1756 219.50 73.17
Bill Drake 201 195 184 192 220 208 193   1393 199.00 66.33
Mark Efler 214               214 214.00 71.33
E - 64.99 and below    
Robert Blum moves to B class